Het Nieuwe Telen

Plant Empowerment vormt als integraal duurzaam teeltconcept op basis van fysiologie en natuurkunde het fundament van Het Nieuwe Telen.

Het Nieuwe Telen (HNT) is vanaf 2009 de naam van het innovatie programma met als doel de Nederlandse glastuinbouw te verduurzamen.

Om het innovatieproces te versnellen is in 2020 een start gemaakt met de integratie van Plant Empowerment in het curriculum van de Middelbare en Hogere Agrarische Opleidingen in Nederland.

Binnen het HNT cursus programma waarbinnen vanaf 2012 al vele honderden Nederlandse telers, adviseurs, toeleveranciers, onderzoekers en beleidsmakers kennis hebben gemaakt met duurzame teeltmethoden, wordt  “Plant Empowerment: de basisprincipes” sinds 2021 gebruikt als standaard leerboek.

Lees meer en bekijk de video’s over 10 jaar HNT

Kas als Energiebron is hét innovatieprogramma dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) trekken hierin samen op.

Het programma ontwikkelt kennis en (teelt)technieken om in kassen energie te besparen en om meer duurzame energie zoals bio-energie, zonlicht en geothermie te gebruiken. Met de inbreng van ondernemers stimuleren we innovaties die een doorbraak voor de sector kunnen betekenen. Om duurzame investeringen te stimuleren, zorgt KAE voor kennisuitwisseling, subsidieregelingen en betaalbaar technieken.

Learning Communities praktijk

Van oudsher kennen we binnen de Nederlandse glastuinbouw vormen van Learning Communities.  De oudste en bekendste vorm is ongetwijfeld de studiegroep of excursiegroep.

Excursiegroepen

Een excursie groep is een groep telers, meestal met het zelfde gewas en overeenkomstige teeltmethode, die elkaar periodiek bijpraten over de ontwikkeling van hun gewas door bijeen te komen op het bedrijf van één van de leden. Door het uitwisselen van kennis en ervaring en elkaars gewassen te beoordelen komen ze met elkaar op een hoger niveau.

Begeleidingscommissie Onderzoek

Een Begeleidingscommissie Onderzoek  (BCO) is een groep van innovatieve telers, aangevuld met adviseurs die fungeert als klankbord voor de onderzoekers binnen een onderzoeksproject. Kas Als Energiebron faciliteert en organiseert dergelijke BCO’s met als doel dat de deelnemers de leerpunten van het onderzoek ook zelf gaan toepassen.

Deze VIDEO geeft een impressie hoe BCO leden nieuwe inzichten hebben gekregen tijdens een onderzoek gericht op de Paprika teelt.

Learning Communities Onderwijs

Op initiatief van het Ministerie van LNV is in 2020 een project gestart om Het Nieuwe Telen / Plant Empowerment in het curriculum van het Hogere en Middelbare Tuinbouw  Onderwijs te integreren. Studenten en docenten van deze opleidingen zoeken het contact met de praktijk binnen het kader van stages en afstudeeropdrachten. Ook hierbij worden Learning Communities gevormd waarbij studenten, telers, docenten en soms ook consultants intensief samenwerken en leren. Klik voor meer informatie op onderstaande links.

Project Het Nieuwe Telen (HAS.nl)

Het Nieuwe Telen, gas erop! | Hogeschool Inholland

Van Hall Larenstein ondersteunt telers met de stap naar Het Nieuwe Telen

De HNT Academy

Op de website van KAE is zeer veel informatie te vinden over de transitie van de Nederlandse glastuinbouw en in het bijzonder over Het Nieuwe Telen.  De HNT Academy is speciaal gericht op de HNT cursussen en leermiddelen. Tevens biedt de website een uitgebreide database met alle relevante onderzoeksrapporten van de laatste decennia.

Klik hier om naar de website KASALSENERGIEBRON te gaan.

Het boek

“Plant Empowerment de basisprincipes”