Webinars

Er zijn separate webinars over een bepaald onderwerp, maar ook webinar series die bijvoorbeeld samen een cursus vormen.

Webinarserie “HNT Gas erop!”

Deze webinarserie  bestaat uit recordings van 9 ZOOM sessies door Auteurs Peter Geelen en Jan Voogt voor studenten en docenten van HAS Den Bosch / INHolland  in het najaar van 2020.

Bij elkaar vormt de serie een introductiecursus van Het Nieuwe Telen / Plant Empowerment gericht op het onderwijs. De eerste helft van elke webinar is meer praktisch gericht, de tweede helft gaat dieper in op de achtergronden. Hierdoor is deze cursus geschikt voor zowel HBO als MBO studenten.

Het project “HNT Gas erop!”, dat liep van januari 2020 tot mei 2022 en werd gefinancierd door het Ministerie van LNV, was bedoeld om Het Nieuwe Telen / Plant Empowerment te introduceren / integreren in het curriculum van het Hoger en Middelbaar Agrarisch onderwijs in Nederland. Het achterliggende doel is om daarmee ook de invoering  van HNT in de Nederlandse glastuinbouw te versnellen door studenten, docenten en telers uit de praktijk te laten samenwerken in Learning Communities.
Elke webinar duurt ongeveer 2 uur. Dit kan evenueel verkort worden door bij instellingen de “speed” te verhogen. 

 

Introductie Het Nieuwe Telen & Plant Empowerment

In het eerste deel wordt de geschiedenis van het innovatie programma Het Nieuwe Telen besproken en waarom  Plant Empowerment als  teeltconcept hiervoor het fundament vormt. Tevens wordt het monitoren van de assimilatenbalans met de klimaatmonitor behandeld.

De assimilatenbalans en de samenhang tussen klimaatfactoren

In het tweede deel komen de achtergronden en het ondersteunen van de assimilatenbalans via de ventilatiestrategie aan de orde.

De assimilatenbalans sturen op etmaalbasis en de RTR monitor

In het eerste deel wordt uitgelegd hoe je de assimilatenbalans van dag tot dag in evenwicht kunt houden met de RTR monitor. Hiermee kun je de verhouding tussen de lichtsom per dag en de etmaaltemperatuur monitoren, constant maken en uiteindelijk aanpassen.

In het tweede deel komen de achtergronden van de sturing van de assimilatenbalans op etmaalbasis met een constante RTR aan de orde. 

De assimilatenbalans sturen op de lange termijn met een teeltplan

In het eerste deel wordt uitgelegd hoe je een teeltplan kunt maken door de sinkgrootte (plantbelasting) af te stemmen op het beschikbare licht in de loop van de teelt, op basis van de langjarige gemiddelde lichtsom per week.  Het doel is om jaarrond balans te realiseren door het verloop van de teelt te spiegelen aan het teeltplan.

Het tweede deel gaat over hoe belangrijk telen met een lagere plantbelasting is voor het jaarrond realiseren van plantbalans.

In deel drie wordt de relatie gelegd tussen het telen in balans en de gevolgen voor het wortelmilieu.

Weerbaar telen met schermen tegen uitstraling

In het eerste deel wordt uitgelegd hoe je met de uitstralingsmonitor het effect van uitstraling kunt simuleren. Door te variëren in de samenstelling van de kasuitrusting (kasdek, scherm en belichting) en klimaatomstandigheden worden onder andere de effecten berekend op de netto straling, verdamping in de kop van het gewas en het temperatuurprofiel in het gewas.

Het tweede deel gaat in op de werking van uitstraling op het gewas in de kas, de effecten van uitstraling op de gewasgezondheid en de nieuwe manier van jaarrond schermen tegen uitstraling. Activeren van het gewas door te schermen is voor de meeste telers een nieuw en verrassend inzicht.

De vochtbalans van de kas, schermstrategie en vochtafvoer door condensatie

In het eerste deel worden de eigenschappen van vochtige lucht toegelicht aan de hand van het online Psychrodiagram. De relatie tussen temperatuur, absoluut vocht, relatieve luchtvochtigheid, vochtdeficiet en dauwpunttemperatuur komen aan de orde.

Deel twee gaat in op de achtergronden van de vochtbalans van de kas. Hierin staat centraal dat intensief schermen de afvoer van vocht door condensatie bevordert. De mogelijkheden voor vochttransport door een gesloten scherm zijn afhankelijk van het Absoluut Vocht verschil onder en boven het scherm. Om dit te monitoren is een extra meetbox met vochtmeting boven het scherm noodzakelijk.  In het stappenplan voor vochtbeheersing in de nacht wordt ook de inzet van actieve ontvochtiging en terugwinning van latente warmte door middel van condensatie behandeld.

De vochtbalans van de kas, ventilatiestrategie en vochtafvoer door ventilatie

In het eerste deel wordt gedemonstreerd hoe je, onder verschillende omstandigheden in de kas en buiten, de vochtafvoer via de luchtramen kunt simuleren met behulp van de rekentool. Dan blijkt dat het RV verschil tussen de kaslucht en de buitenlucht niet de juiste maatstaf is, maar het verschil in Absoluut Vocht (AV).

In deel twee wordt duidelijk dat je de vochtbalans van de kas niet kunt monitoren met relatieve luchtvochtigheid (RV) of vochtdeficiet (VD), maar met het verloop van het absolute vocht (AV). Om de vochtafvoer via ventilatie te monitoren is ook een vochtmeting van de buitenlucht nodig om het AV verschil in beeld te krijgen. In het stappenplan voor vochtbeheersing in de nacht wordt ook de actieve ontvochtiging met buitenlucht toegelicht.

De energiebalans en CO2 balans van de kas en de ventilatiestrategie

In het eerste deel wordt de relatie tussen ventilatiesnelheid en de afvoer van energie, vocht en CO2 gedemonstreerd met de HNT rekentool oftewel de online Proces simulatie tool.

Deel twee behandelt de achtergronden van de energiebalans van de kas. De begrippen latente en voelbare warmte worden toegelicht in het Psychrodiagram. Het inzicht ontstaat dat bij “hoge” instraling ventileren op vocht een krachtig middel is om de temperatuur te beheersen en de gedoseerde CO2 effectiever te benutten.

De waterbalans van de plant, verdamping en huidmondjesgedrag

Het eerste deel ( dat helaas op de recording ontbreekt) gaat over de werking van de stomata sensor (huidmondjes sensor). Met behulp van het online Psychrodiagram wordt vervolgens de VPD (Vapour Pressure Difference oftewel dampdrukverschil), als indicator voor de openingstoestand van de huidmondjes, gesimuleerd. Het verschil tussen de Vapour Pressure Difference (tussen blad en kaslucht) en Vapour Pressure Deficit ( van de kaslucht) wordt besproken.

In het tweede deel  komen de achtergronden van het verdampingsproces, de energiebalans van het blad en de rol van de huidmondjes aan de orde. Vervolgens wordt toegelicht hoe je de klimaatregeling kunt optimaliseren om overdag de huidmondjes open te houden, en in de nacht de minimale verdamping zonder onnodige input van energie kunt realiseren. Hierdoor wordt de onderbouwing van de nieuwe inzichten over de relatie tussen RV, luchtbeweging, schermen en verdamping duidelijk.

Homogeen kasklimaat en de synthese van de webinar serie

Het eerste deel benadrukt dat een homogeen klimaat op alle plaatsen in de kas het hoofddoel moet zijn voor de klimaatregeling. Verschillende oorzaken van klimaatverschillen en de manieren om een homogeen klimaat te realiseren komen aan de orde.

In het tweede deel worden de onderwerpen van alle voorgaande webinars verbonden en geïntegreerd tot een nieuwe duurzame en winstgevende teeltstrategie. De universele uitgangspunten en wetmatigheden die de basis vormen van Plant Empowerment maken het mogelijk om het teeltproces planmatig aan te pakken. Doordat beslissingen worden onderbouwd met betrouwbare objectieve data in plaats van groene vingers en gevoel, wordt de leercurve voor jonge telers en consultants, en daarmee ook de transitie van de glastuinbouw naar een duurzame toekomst aanzienlijk versneld.

Titel van de webinar (serie)

 

Deze pagina wordt binnenkort aangevuld met meer webinars.

Het boek

“Plant Empowerment de basisprincipes”

Plant Empowerment is een integrale benadering van het teeltproces die gebaseerd is op de natuurlijke groeikracht van planten en gebruik maakt van fysiologische en natuurkundige principes in plaats van groene vingers en gevoel. Bovendien is Plant Empowerment universeel toepasbaar van alle gewassen, alle voorkomende klimaatzones en uiteenlopende typen kassen.

De auteurs van “Plant Empowerment: de basisprincipes”, ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A. van Weel hebben hiermee een krachtige innovatieve impuls gegeven aan het wereldwijde streven naar een duurzame en winstgevende glastuinbouw.   

Sinds de introductie in 2018 mag Plant Empowerment zich verheugen in een groeiende internationale belangstelling van telers, onderzoekers, consultants, kennisinstellingen en beleidsmakers. Van het boek dat beschikbaar is in het Nederlands, Engels en Spaans zijn inmiddels vele duizenden exemplaren verkocht in meer dan dertig landen.